#
previous arrow
next arrow
Slider
exchange

Tỷ giá ngoại tệ - Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
SJC 36.390 36.470
Ngoại tệ
USD 0
USD 0
USD 0
USD 0
USD 0
USD 0

Tài liệu

Năm 2020

21. Ky-hop-dong-kiem-toan-BCTC-nam2020

20. Thay-doi-ngay-chi-tra-co-tuc-bang-tien-mat-2018

19. Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-06-thang-dau-nam-2020

18. Bo nhiem Pho tong giam doc Vu Van Cuong

17. NQ-BB Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2020-Cap-nhat

16. CBTT-Quyet-dịnh-ve-viec-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue

15. BB-NQ Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-niem-nam-2020

14NQ-HĐQT-Thong- qua-Tai lieu-hop ĐHĐCĐ-thuong-nien-nam2020

13. Ke hoach-ĐHĐCĐ-thuong nien nam 2020

12. TB-Ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen cua nguoi so huu chung khoan

11. Nghi-quyet-HĐQT-Phien-hop-6 thang-dau-nam2020

10. Bao-cao-thuong-nien-nam-2019

9. Gia-han-thoi-han-hop-ĐHĐCĐ-thuong-nien

8. Bao cao tai chinh hop nhat nam 2019

7. Bao cao tai chinh tong hop nam 2019

6. Bao cao tai chinh rieng nam 2019

5. TB-Thay doi ngay chi tra co tuc nam2018 

4. Thay doi ngay chi tra co tuc nam 2018 bang tien mat 

3. Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-ca-nam-2019

2. Danh-sach-tong-hop-nguoi-so-huu-chung-khoan-nhan-co-tuc-bang-tien-mat

1. Ngay-dang-ky-cuoi-cung-va-xac-nhan-danh-sach-nguoi-so-huu-chung-khoan

Năm 2019

13. NQ-BB-Nghi quyet-HĐQT Phien hop thuong ky quy IV-2019

12. Chot danh sach co dong de tra co tuc nam 2018 bang tien mat

11. Hop dong-kiem toan-tai chinh-nam2019

10. BB-NQ-ĐHĐCĐ-Thuong nien nam 2019

9. Thong-bao-moi-hop va Tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2019

8. Dang-ky-ngay-cuoi-cung-chot-danh-sach-co-dong-hop-DHDCD-thuong-nien-nam-2019

7. Cong-bo-thong-tin-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue

6. Gia-han-thoi-han-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2019

5. Bao cao tai chinh tong hop nam 2018

4. Bao cao tai chinh rieng năm 2018

3. Cong van giai trinh ve vi pham hanh chinh ve thue

2. Nghi quyet cua HĐQT cong ty phien hop thuong ky quy 1/2019

1. Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam2018

Năm 2018

23. Thay-doi-ngay-thanh-toan-co-tuc-nam2017-bang-tien-mat

22. Ky-hop-dong-kiem-toan-tai-chinh-nam-2018

21. Bo-nhiem-ke-toan-truong-cong-ty

20. Bo-nhiem-Pho-Tong-giam-doc-cong-ty

19. Mien-nhiem-Ke-toan-truong-cong-ty

18. Nghi-quyet-Hoi-dong-quan-tri-ky-hop-4-2018

17.  Bo-nhiem-Pho-TGĐ-Tran-Thanh-Tien

16.  Bo-nhiem-Pho-TGĐ-Nguyen-Quang-Son

15.  Mien-nhiem-Pho-TGĐ-Nguyen-Quang-Vinh

14.  Mien-nhiem-Pho-TGĐ-Le-Van-Nhuong

13.  Mien-nhiem-Pho-TGĐ-Tran-Anh-Thuan

12. Mien-nhiem-Pho-TGĐ-Pham-Truong-Son

11. Bien ban, Nghi quyet HĐQT-Cong trinh 3-Ky hop quy 3-2018

10. Bao-cao-tinh-hinh-quan-tr-cong-ty-06-thang-dau-nam-2018

9. Bo-nhiem-lai-chuc-danh-can-bo-nhiem-ky-2018-2023 ; Thong-tin-thanh-vien-HĐQT-Cong-ty-Mr Hieu

8. Bien-ban-va-Nghi-quyet-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018

7. Tai-hop-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018

6. Bao-cao-thuong-nien-nam-2017

5. Dang-ky-ngay-chot-danh-sach-CD-hop-DHDCD-thuong-nien-nam-2018

4. Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2017

3. Bao-cao-tai-chinh-rieng-nam-2017

2. NQHDQT-Phien-hop-thuong-ky-quy-I 2018

1. Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-ca-nam-2017

Năm 2017

14. Danh-sach-tong-hop-nguoi-so-huu-chung-khoan-nhan-co-tuc-bang-tien

13. Thong-bao-Tra-co-tuc-nam-2016-Bang-tien-mat

12. Ky hop dong chon kiem toan tai chinh nam 2017

11. Thong bao – Ngay dang ky cuoi cung tra co tuc nam 2016 bang tien

10. Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-6-thang-dau-nam-2017

9. Thay-doi-giay-dang-ky-doanh-nghiep-lan-13

8. Bien-ban-va-Nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017

7. Tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017

6. Bao-cao-thuong-nien-nam-2016

5. Bao-cao-tai-chinh-nam-2016-Hop-nhat-sau-kiem-toan

4. Bao-cao-tai-chinh-nam-2016-Rieng-sau-kiem-toan

3. Bien-ban-Nghi-quyet-cua-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-ky-hop-I-2017

2. Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ca-nam-2016

1. Quyet-dinh-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue.

Năm 2016

23. Hoan-thanh-thoai-toan-bo-von-gop-tai-Cong-ty-truong-Loc

22. Ky-hop-dong-kiem-toan-tai-chinh-nam-2016

21. Thong-bao-thay-doi-ngay-tra-co-tuc-nam-2015

20. Gia-han-thoi-gian-tra-co-tuc-nam-2015

19. Thong-bao-tra-co-tuc-nam-2015-bang-tien-mat

18. Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-Cong-ty-6-thang-dau-nam-2016

17. Bien-ban-va-Nghi-quyet-cua-HDQT-Cong-ty-lan-3-2016

16. Hoi-dong-quan-tri-Cong-ty-sua-doi-bo-sung-Dieu-le-cong-ty-lan-2

15. Thay-doi-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh-Cong-ty-lan-thu-12

14. Bien-ban-va-Nghi-quyet-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2016

13. Gia-han-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2016

12. Tai-lieu-Dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2016

11. Nghi-quyet-cua-HDQT-thoai-von-toan-bo-Truong-loc

10. Hoan-thanh-ban-toan-bo-phan-von-gop-tai-Cong-ty-Thanh-phat

9. Bien-ban-va-Nghi-quyet-cua-HDQT-Cong-ty-ky-2-2016

8. Bao-cao-thuong-nien-nam-2015

7. Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2015

6. Bao-cao-tai-chinh-rieng-nam-2015

5. Thanh-lap-chi-nhanh-CT3-XNCK&XD-Duong-sat

4. Thay-doi-nhan-su-Tran-Viet-Dung 

3. Bien-ban-va-Nghi-quyet-cua- HĐQT-Cong- ty-ky-1-2016

2. Tinh-hinh-quan-tri-nam-2015

1. Thay-doi-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh-cong-ty-lan-thu-11

Năm 2015

45. Quyet-dinh-nghi-huu-huong-che-do-BHXH-Mr.Nguyen-Duc-Soat

44. Giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep-thay-doi-lan-thu-10

43. Nghi-quyet-cua-HDQT-cong-ty-thoai-toan-bo-von-gop-tai-cong-ty-Thanh-phat

42. Giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep-thay-doi-lan-thu-9

41. Ky-hop-dong-kiem-toan-tai-chinh-nam-2015

40. Thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-tien-mua-co-phieu-phat-hanh-rieng-le

39. Nghi-quyet-cua-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-(bat-thuong)-quy-4-2015

38. Bien-ban-hop-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-(bat-thuong)-quy-4-2015

37. Nghi-quyet-cua-HDQT-xu-ly-co-phieu-chua-chao-ban-het-cua-dot-chao-ban-rieng-le-2015

36. Nghi-quyet-cua-HDQT-cong-ty-gia-han-nop-tien-mua-co-phieu-cua-nha-dau-tu

35. Thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-tien-mua-co-phieu-cua-nha-dau-tu

34. Thong-bao-chot-danh-sach-de-tra-co-tuc-nam-2014-bang-tien-mat

33. Thong-bao-cua-uy-ban-CKNN-dang-ky-chao-ban-co-phieu-rieng-le

32. Quyet-dinh-bo-nhiem-chuc-vu-tong-giam-doc-cong-ty

31. Quyet-dinh-mien-nhiem-chuc-vu-TGD-cua-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-cong-ty

30. BB-kiem-phieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-(tang-von-dieu-le-va-thoi-chuc-vu-TGD)

29. Phieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-(tang-von-dieu-le-va-thoi-chuc-vu-TGD)

28. Danh-sach-co-dong-lay-y-kien-bang-van-ban-(tang-von-dieu-le-va-thoi-chuc-vu-TGD)

27. Thong-bao-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-(tang-von-dieu-le-va-thoi-chuc-vu-TGD)

26. Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-6-thang-dau-nam-2015

25. Bien-ban-va-Nghi-quyet-cua-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-hop-ky-3-2015

24. Quyet-dinh-bo-nhiem-chuc-vu-PTGD-Mr.Tran-Anh-Thuan

23. Quyet-dinh-bo-nhiem-truong-ban-kiem-soat

22. Bien-ban-kiem-phieu-bau-truong-ban-kiem-soat

21. Mien-nhiem-va-Bo-nhiem-thanh-vien-ban-kiem-soat

20. Nghi-quyet-cua-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2015

19. Bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2015

18. Phieu-dang-ky-phat-bieu-y-kien-tai-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2015 (mau)

17. Giay-dang-ky-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2015 (mau)

16. Giay-uy-quyen-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2015 (mau)

15. Danh-sach-chot-co-dong-nam-2015

14. Danh-sach-tong-hop-chot-co-dong-nam-2015

13. Tai-lieu-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2015

12.  Thong-bao-moi-hop-DHDCD-thuong-nien-nam-2015

11. NQ-cua-HDQT-cong-ty-chuan-bi-DHDCD-thuong-nien-nam-2015

10. BB-hop-HDQT-cong-ty-chuan-bi-DHDCD-thuong-nien-nam-2015

9.   Bao-cao-thuong-nien-nam-2014

8.   Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2014

7. Bao-cao-tai-chinh-rieng-nam-2014

6.   Quyet-dinh-nghi-huu-huong-che-do-BHXH-Mr.Pham-Ngoc-Coi

5.   Nghi-quyet-cua-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-ky-1-2015

4.   Bien-ban-hop-cua-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-ky-1-2015

3.   Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-ca-nam-2014

2.   NQ-thong-qua-lay-y-kien-CD-bang-van-ban-(Dieu-chinh-KHSX-va-KH-tai-chinh-2014)

1.   BB-kiem-phieu-lay-y-kien-CD-bang-van-ban-(Dieu-chinh-KHSX-va-KH-tai-chinh-2014)

Năm 2014

1. Thay đổi Phó Tổng Giám đốc Công ty 

2. Ngày chốt danh sách để cổ tức năm 2013

3. NQ Kế hoạch Thoái vốn tại các Công ty CP có góp vốn của Tổng CTĐSVN giai đoạn 2014-2015

4. Công bố TT Phát hành cổ phiếu

5. Thông báo Ngày chốt danh sách trả cổ tức 2013 bằng cổ phiếu và bằng tiền_

6. Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

7. Công bố thông tin Thay đổi giấy Chứng nhận doanh nghiệp – Lần 9

8. Công bố thông tin Tăng vốn điều lệ và Bổ sung ngành nghề

9. Công bố thông tin bất thường 24H

10. Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

11. Bổ sung nội dung công bố thông tin 24H

12. TB Đăng ký mua cổ phiếu , phần thoái vốn Nhà nước 

13. Mẫu đăng ký mua cổ phiếu

14. Công bố thông tin bất thường 24H

15. KH sản xuất & Đầu tư 2014 (điều chỉnh lần 1) 

16. KH Tài chính năm 2014 (điều chỉnh lần 1) 

17. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản