#
previous arrow
next arrow
Slider
exchange

Tỷ giá ngoại tệ - Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
SJC 36.390 36.470
Ngoại tệ
USD 0
USD 0
USD 0
USD 0
USD 0
USD 0

Tài liệu

Năm 2023

 1. Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty 
 2. Biên bản và Nghị quyết của HĐQT Công ty tháng 5 năm 2023
 3. Công bố quyết định xử phạt thuế
 4. Báo cáo thường niên năm 2022
 5. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.2
 6. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.1
 7. Bao cao tinh hinh quan tri nam 2022
 8. Thong bao ngay dang ky cuoi cung va danh sach nguoi so huu chung khoan
 9. Thay doi ngay thanh toan co tuc bang tien lan 3 – ma chung khoan CT3
 10. Thong bao chot danh sach co dong de tien hanh dai hoi dong co dong nam 2023
 11. Mien nhiem ong Tran Thanh Tien
 12. Gia han thoi gian chi tra co tuc nam 2021 (lan 3)
 13. Gia-han-thoi-gian-chi-tra-co-tuc-nam-2021 (lan 2)
 14. Thay-doi-giay-phep-kinh-doanh-lan 16
 15. BAO-CAO-TINH-HINH-QUAN-CA NAM 2022

Năm 2022

24. BO NHIEM PTGĐ CONG TY- PHAM CONG SON

23. NQHĐQT-DIEU CHINH KHXSKD VA BO NHIEM CAN BO

22. TB-Ngay giao dich dau tien doi voi co phieu thay doi ĐK giao dich cua CT3

21. CONG-TY-CO-PHAN-DTXDCT3-CBTT-CHAP-THUAN-THAY-DOI-DKGD-

20. Dinh chinh-Sai sot Nghi quyet 27/NQ-HĐQT ngay11-10-2022 cua Hoi dong quan tri

19. ngay dang ky cuoi cung thuc hien quyen nhan co tuc nam 2021 bang tien & quyen nhan co phieu …..

18. Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-6thang-dau-nam-nam2022

17. Nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-PA-phat-hanh-co-phieu

16. Thay-doi-nhan-su-can-bo-cong-trinh3

15. Bien ban & Nghi quyet hop ĐHĐCĐ Thương nien nam 2022

14. Bien ban & Nghi Quyet hop hoi dong quan tri

13. Bo-sung-to-trinh-Hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam2022

12. To-trinh-cua-Hoi-dong-quan-tri-nam2022

11. Tai-lieu-hop-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam2022

10. Thong-bao-moi-hop-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam2022

9. Bao cao thuong nien nam 2021

8. Bao cao tai chinh hop nhat nam 2021

7. Bao cao tai chinh tong hop nam 2021

6. Bao cao tai chinh rieng nam 2021

5. NQ & BB Hop HĐQT-phien-hop-ky-quy-1-2022

4. Ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-lap-danh-sach-nguoi-so-huu-chung-khoan

3. Bo nhiem-ong Nguyen Duc Thuan

2. Mien nhiem-ong Tran Anh Thuan

1. Bao cao-tinh hinh quan tri cong ty-ca nam 2021

Năm 2021

20. Hop dong kiem toan nam2021

19. Bao cao-Tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam

18. Du thao-Quy che noi bo ve quan tri cong ty -Sua doi

17. Du thao-Dieu-le-to-chuc & hoat-dong-cua cong ty -Sua doi

16. TB-Doi-ngay-hop-ĐHĐCĐ-Thuong-nien-nam-2021-Lan 3

15. TB-DOI NGAY HOP-ĐHĐCĐ-THUONG NIEN QUY 2-NAM 2021-LAN2

14. CBTT-BO NHIEM PTGĐ ONG NGUYEN KHANH NGUYEN

13. NGHI QUYET&BIEN BAN-HOP HĐQT-PHIEN HOIP THUONG KY QUY 2-NAM 2021

12. TB-Doi-ngay-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2021

11. Gia-han-thoi-gian-hop-ĐHĐCĐ-thuong-nien-nam-2021

10. To-trinh-cua-hoi-dong-quan-tri

9. Du-thao-Dieu-le-to-chuc & hoat-dong-cua-CTCPDT&XD Cong trinh-3

8. Tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2021

7. Thong-bao-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2021

6. Bao-cao-thuong-nien-nam-2020

5. TB. Ngay-dang-ky-cuoi-cung-tham-du-ĐHĐCĐ-thuong-nien-nam-2021

4. Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2020

3. Bao-cao-tai-chinh-tong-hop-nam-2020

2. Bao-cao-tai-chinh-rieng-nam-2020

1. Thong-bao-ngay-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2021

Năm 2020

21. Ky-hop-dong-kiem-toan-BCTC-nam-2020

20. Thay-doi-ngay-chi-tra-co-tuc-bang-tien-mat-2018

19. Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-06-thang-dau-nam-2020

18. Bo nhiem Pho tong giam doc Vu Van Cuong

17. NQ-BB Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2020-Cap-nhat

16. CBTT-Quyet-dịnh-ve-viec-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue

15. BB-NQ Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-niem-nam-2020

14NQ-HĐQT-Thong- qua-Tai lieu-hop ĐHĐCĐ-thuong-nien-nam2020

13. Ke hoach-ĐHĐCĐ-thuong nien nam 2020

12. TB-Ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen cua nguoi so huu chung khoan

11. Nghi-quyet-HĐQT-Phien-hop-6 thang-dau-nam2020

10. Bao-cao-thuong-nien-nam-2019

9. Gia-han-thoi-han-hop-ĐHĐCĐ-thuong-nien

8. Bao cao tai chinh hop nhat nam 2019

7. Bao cao tai chinh tong hop nam 2019

6. Bao cao tai chinh rieng nam 2019

5. TB-Thay doi ngay chi tra co tuc nam2018 

4. Thay doi ngay chi tra co tuc nam 2018 bang tien mat 

3. Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-ca-nam-2019

2. Danh-sach-tong-hop-nguoi-so-huu-chung-khoan-nhan-co-tuc-bang-tien-mat

1. Ngay-dang-ky-cuoi-cung-va-xac-nhan-danh-sach-nguoi-so-huu-chung-khoan

Năm 2019

14. NQ-BB-Nghi quyet-HĐQT Phien hop thuong ky quy IV-2019

13. Chot danh sach co dong de tra co tuc nam 2018 bang tien mat

12. Hop dong-kiem toan-tai chinh-nam2019

11. Bo nhiem Pho Tong Giam Doc Ong Vu Cong May

10. BB-NQ-ĐHĐCĐ-Thuong nien nam 2019

9. Thong-bao-moi-hop va Tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2019

8. Dang-ky-ngay-cuoi-cung-chot-danh-sach-co-dong-hop-DHDCD-thuong-nien-nam-2019

7. Cong-bo-thong-tin-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue

6. Gia-han-thoi-han-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2019

5. Bao cao tai chinh tong hop nam 2018

4. Bao cao tai chinh rieng năm 2018

3. Cong van giai trinh ve vi pham hanh chinh ve thue

2. Nghi quyet cua HĐQT cong ty phien hop thuong ky quy 1/2019

1. Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam2018

Năm 2018

23. Thay-doi-ngay-thanh-toan-co-tuc-nam2017-bang-tien-mat

22. Ky-hop-dong-kiem-toan-tai-chinh-nam-2018

21. Bo-nhiem-ke-toan-truong-cong-ty

20. Bo-nhiem-Pho-Tong-giam-doc-cong-ty

19. Mien-nhiem-Ke-toan-truong-cong-ty

18. Nghi-quyet-Hoi-dong-quan-tri-ky-hop-4-2018

17.  Bo-nhiem-Pho-TGĐ-Tran-Thanh-Tien

16.  Bo-nhiem-Pho-TGĐ-Nguyen-Quang-Son

15.  Mien-nhiem-Pho-TGĐ-Nguyen-Quang-Vinh

14.  Mien-nhiem-Pho-TGĐ-Le-Van-Nhuong

13.  Mien-nhiem-Pho-TGĐ-Tran-Anh-Thuan

12. Mien-nhiem-Pho-TGĐ-Pham-Truong-Son

11. Bien ban, Nghi quyet HĐQT-Cong trinh 3-Ky hop quy 3-2018

10. Bao-cao-tinh-hinh-quan-tr-cong-ty-06-thang-dau-nam-2018

9. Bo-nhiem-lai-chuc-danh-can-bo-nhiem-ky-2018-2023 ; Thong-tin-thanh-vien-HĐQT-Cong-ty-Mr Hieu

8. Bien-ban-va-Nghi-quyet-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018

7. Tai-hop-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018

6. Bao-cao-thuong-nien-nam-2017

5. Dang-ky-ngay-chot-danh-sach-CD-hop-DHDCD-thuong-nien-nam-2018

4. Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2017

3. Bao-cao-tai-chinh-rieng-nam-2017

2. NQHDQT-Phien-hop-thuong-ky-quy-I 2018

1. Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-ca-nam-2017

Năm 2017

14. Danh-sach-tong-hop-nguoi-so-huu-chung-khoan-nhan-co-tuc-bang-tien

13. Thong-bao-Tra-co-tuc-nam-2016-Bang-tien-mat

12. Ky hop dong chon kiem toan tai chinh nam 2017

11. Thong bao – Ngay dang ky cuoi cung tra co tuc nam 2016 bang tien

10. Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-6-thang-dau-nam-2017

9. Thay-doi-giay-dang-ky-doanh-nghiep-lan-13

8. Bien-ban-va-Nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017

7. Tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2017

6. Bao-cao-thuong-nien-nam-2016

5. Bao-cao-tai-chinh-nam-2016-Hop-nhat-sau-kiem-toan

4. Bao-cao-tai-chinh-nam-2016-Rieng-sau-kiem-toan

3. Bien-ban-Nghi-quyet-cua-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-ky-hop-I-2017

2. Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ca-nam-2016

1. Quyet-dinh-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue.

Năm 2016

23. Hoan-thanh-thoai-toan-bo-von-gop-tai-Cong-ty-truong-Loc

22. Ky-hop-dong-kiem-toan-tai-chinh-nam-2016

21. Thong-bao-thay-doi-ngay-tra-co-tuc-nam-2015

20. Gia-han-thoi-gian-tra-co-tuc-nam-2015

19. Thong-bao-tra-co-tuc-nam-2015-bang-tien-mat

18. Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-Cong-ty-6-thang-dau-nam-2016

17. Bien-ban-va-Nghi-quyet-cua-HDQT-Cong-ty-lan-3-2016

16. Hoi-dong-quan-tri-Cong-ty-sua-doi-bo-sung-Dieu-le-cong-ty-lan-2

15. Thay-doi-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh-Cong-ty-lan-thu-12

14. Bien-ban-va-Nghi-quyet-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2016

13. Gia-han-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2016

12. Tai-lieu-Dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2016

11. Nghi-quyet-cua-HDQT-thoai-von-toan-bo-Truong-loc

10. Hoan-thanh-ban-toan-bo-phan-von-gop-tai-Cong-ty-Thanh-phat

9. Bien-ban-va-Nghi-quyet-cua-HDQT-Cong-ty-ky-2-2016

8. Bao-cao-thuong-nien-nam-2015

7. Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2015

6. Bao-cao-tai-chinh-rieng-nam-2015

5. Thanh-lap-chi-nhanh-CT3-XNCK&XD-Duong-sat

4. Thay-doi-nhan-su-Tran-Viet-Dung 

3. Bien-ban-va-Nghi-quyet-cua- HĐQT-Cong- ty-ky-1-2016

2. Tinh-hinh-quan-tri-nam-2015

1. Thay-doi-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh-cong-ty-lan-thu-11

Năm 2015

45. Quyet-dinh-nghi-huu-huong-che-do-BHXH-Mr.Nguyen-Duc-Soat

44. Giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep-thay-doi-lan-thu-10

43. Nghi-quyet-cua-HDQT-cong-ty-thoai-toan-bo-von-gop-tai-cong-ty-Thanh-phat

42. Giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep-thay-doi-lan-thu-9

41. Ky-hop-dong-kiem-toan-tai-chinh-nam-2015

40. Thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-tien-mua-co-phieu-phat-hanh-rieng-le

39. Nghi-quyet-cua-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-(bat-thuong)-quy-4-2015

38. Bien-ban-hop-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-(bat-thuong)-quy-4-2015

37. Nghi-quyet-cua-HDQT-xu-ly-co-phieu-chua-chao-ban-het-cua-dot-chao-ban-rieng-le-2015

36. Nghi-quyet-cua-HDQT-cong-ty-gia-han-nop-tien-mua-co-phieu-cua-nha-dau-tu

35. Thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-tien-mua-co-phieu-cua-nha-dau-tu

34. Thong-bao-chot-danh-sach-de-tra-co-tuc-nam-2014-bang-tien-mat

33. Thong-bao-cua-uy-ban-CKNN-dang-ky-chao-ban-co-phieu-rieng-le

32. Quyet-dinh-bo-nhiem-chuc-vu-tong-giam-doc-cong-ty

31. Quyet-dinh-mien-nhiem-chuc-vu-TGD-cua-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-cong-ty

30. BB-kiem-phieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-(tang-von-dieu-le-va-thoi-chuc-vu-TGD)

29. Phieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-(tang-von-dieu-le-va-thoi-chuc-vu-TGD)

28. Danh-sach-co-dong-lay-y-kien-bang-van-ban-(tang-von-dieu-le-va-thoi-chuc-vu-TGD)

27. Thong-bao-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-(tang-von-dieu-le-va-thoi-chuc-vu-TGD)

26. Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-6-thang-dau-nam-2015

25. Bien-ban-va-Nghi-quyet-cua-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-hop-ky-3-2015

24. Quyet-dinh-bo-nhiem-chuc-vu-PTGD-Mr.Tran-Anh-Thuan

23. Quyet-dinh-bo-nhiem-truong-ban-kiem-soat

22. Bien-ban-kiem-phieu-bau-truong-ban-kiem-soat

21. Mien-nhiem-va-Bo-nhiem-thanh-vien-ban-kiem-soat

20. Nghi-quyet-cua-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2015

19. Bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2015

18. Phieu-dang-ky-phat-bieu-y-kien-tai-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2015 (mau)

17. Giay-dang-ky-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2015 (mau)

16. Giay-uy-quyen-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2015 (mau)

15. Danh-sach-chot-co-dong-nam-2015

14. Danh-sach-tong-hop-chot-co-dong-nam-2015

13. Tai-lieu-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2015

12.  Thong-bao-moi-hop-DHDCD-thuong-nien-nam-2015

11. NQ-cua-HDQT-cong-ty-chuan-bi-DHDCD-thuong-nien-nam-2015

10. BB-hop-HDQT-cong-ty-chuan-bi-DHDCD-thuong-nien-nam-2015

9.   Bao-cao-thuong-nien-nam-2014

8.   Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2014

7. Bao-cao-tai-chinh-rieng-nam-2014

6.   Quyet-dinh-nghi-huu-huong-che-do-BHXH-Mr.Pham-Ngoc-Coi

5.   Nghi-quyet-cua-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-ky-1-2015

4.   Bien-ban-hop-cua-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-ky-1-2015

3.   Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-ca-nam-2014

2.   NQ-thong-qua-lay-y-kien-CD-bang-van-ban-(Dieu-chinh-KHSX-va-KH-tai-chinh-2014)

1.   BB-kiem-phieu-lay-y-kien-CD-bang-van-ban-(Dieu-chinh-KHSX-va-KH-tai-chinh-2014)

Năm 2014

1. Thay đổi Phó Tổng Giám đốc Công ty 

2. Ngày chốt danh sách để cổ tức năm 2013

3. NQ Kế hoạch Thoái vốn tại các Công ty CP có góp vốn của Tổng CTĐSVN giai đoạn 2014-2015

4. Công bố TT Phát hành cổ phiếu

5. Thông báo Ngày chốt danh sách trả cổ tức 2013 bằng cổ phiếu và bằng tiền_

6. Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

7. Công bố thông tin Thay đổi giấy Chứng nhận doanh nghiệp – Lần 9

8. Công bố thông tin Tăng vốn điều lệ và Bổ sung ngành nghề

9. Công bố thông tin bất thường 24H

10. Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

11. Bổ sung nội dung công bố thông tin 24H

12. TB Đăng ký mua cổ phiếu , phần thoái vốn Nhà nước 

13. Mẫu đăng ký mua cổ phiếu

14. Công bố thông tin bất thường 24H

15. KH sản xuất & Đầu tư 2014 (điều chỉnh lần 1) 

16. KH Tài chính năm 2014 (điều chỉnh lần 1) 

17. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản